…dan kelembagaan a. Peraturan khusus sekolah tersedia dan terlaksana dengan baik b. Guru dan karyawan mampu membuat program kerja 4. Sarana dan Prasarana a. Tersedianya ruang kelas baru (RKB) b….